Informacja o przetwarzaniu danych

 1. Dane Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Parchimowicz i Kwaśniewski Spółka Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Jaracza 10 lok. 5, 00-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000968390, NIP: 5252485347, REGON: 141689370, (dalej zwany Administratorem lub Kancelarią).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię można kontaktować się:

 1. pod numerem telefonu:+48 22 625 46 37, w dniach roboczych pomiędzy godz. 9.00, a 17.00;
 2. pisząc na adres e-mail: office@pk-law.pl;
 3. osobiście, w siedzibie Kancelarii.
 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO) przetwarza dane osobowe:

 1. w celu zawarcia lub wykonania umowy, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, a także w celu prowadzenia komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji,
 4. gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 3. biura informacji gospodarczej;
 4. podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, standardowych klauzul umownych. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji dot. odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przez okres zatarcia skazania, lub do upływu okresu przechowywania dokumentacji, wynikającego z przepisów o rachunkowości albo z przepisów dotyczących prawniczych korporacji zawodowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), o ile dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (art. 17 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora (art. 21 RODO).

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mogą realizować powyższe prawa poprzez kontakt z Administratorem (kontakt wskazany w pkt 1).

Ponadto osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2.2 i 2.4 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 2.1 i 2.3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – w tym przypadku podanie danych osobowych, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

 1. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.