Przejdź do treści

O Nas

Nasi prawnicy

Rozpoczynając współpracę z nowymi partnerami, zaczynamy od dokładnego rozpoznania charakteru i specyfiki ich działalności. W ten sposób możemy zidentyfikować obszary zagrożeń i zaproponować rozwiązania, które ograniczą ryzyko podejmowanych przedsięwzięć.
Priorytetem współpracy pozostaje jednak gotowość do podejmowania elastycznych, natychmiastowych i zdecydowanych działań w obronie praw i interesów naszych klientów. Niezawodna skuteczność tych działań pozwoliła nam zbudować szczególne relacje z bardzo szerokim portfolio klientów, wykonujących swoją działalność w różnych obszarach życia i gospodarki.
Dzięki zgromadzeniu prawników specjalistów z wielu dziedzin prawa, na przedstawiane nam zagadnienia patrzymy zawsze w szerokiej perspektywie, formułując wnioski i ostrzegając przez ryzykami ukrytymi często pod pozorem najłatwiejszych rozwiązań. Aby zapewnić klientom najszersze wsparcie w rozwiązywaniu ich problemów, współpracujemy blisko z organizacjami społecznymi - rzecznikami interesu poszczególnych grup społecznych, zawodowym i branżowych.

Zespół

Grzegorz Parchimowicz

Zawsze stawiam na bezpośredni kontakt partnerów kancelarii z naszymi klientami

Adwokat. Partner zarządzający kancelarii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim w 1997 r.; w 2004 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobył dzięki pracy w renomowanych kancelariach prawniczych w Łodzi i w Warszawie. Doradzał w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji największych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze struktur kapitałowych i transakcji, prowadzi sprawy windykacyjne, cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem spraw procesowych oraz bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, w szczególności banków. Zaangażowany w sprawy z zakresu zarządu nieruchomościami, w tym w obsługę spółdzielni mieszkaniowych i przedsięwzięć deweloperskich. Obecnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Włada biegle językiem angielskim.

Jerzy Kwaśniewski

Współpraca z organizacjami przedsiębiorców i organizacjami społecznymi daje nam szeroką perspektywę i najlepszy wgląd w specyfikę spraw naszych klientów

Adwokat. Partner zarządzający kancelarii. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim. Prowadzi praktykę procesową cywilną oraz karną ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych oraz ochrony dóbr osobistych i praw oraz wolności obywatelskich. Doświadczenie zdobywał doradzając w procesie negocjacji i realizacji międzynarodowych kontraktów handlowych i infrastrukturalnych. Zaangażowany w sprawy z zakresu międzynarodowych gwarancji praw człowieka. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami trzeciego sektora (NGO) jako ekspert w zakresie praw człowieka, wolności i praw obywatelskich, oraz doradca w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym. Wiceprezes zarządu think-tanku Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Powołany przez Ministra Sprawiedliwości w 2014 r. w skład Rady Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce, od 2015 r. członek Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego, od 2016 r. uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członek International Association of Genocide Scholars (IAGS). W latach 2015-2017 Prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. Włada biegle językiem angielskim.

Marta Kaczan – Parchimowicz

Nasze doświadczenia są źródłem przewagi naszych klientów

Radca prawny. Partner zarządzający kancelarii. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim w 1996 r. a także studia podyplomowe z dziedziny prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2003 r. Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki pracy w renomowanych kancelariach prawniczych w Łodzi i w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania i zrzeszeniami twórców. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Bartosz Lewandowski

Adwokat. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. Obecnie doktorant na tym wydziale, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa w prestiżowych oraz międzynarodowych periodykach naukowych. W 2016 roku ukazała się książka pod jego redakcją "Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym" (Warszawa 2016). Od 2013 r. jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych koncentrujących swoją aktywność na wolności działalności gospodarczej, wolności słowa oraz ochronie porządku konstytucyjnego. W swojej praktyce prawniczej koncentruje się na prowadzeniu postępowań karnych (w tym postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego) oraz postępowań z zakresu prawa rodzinnego. Z sukcesem podjął się reprezentacji oraz obrony w szeregu spraw cieszących się znacznym zainteresowaniem mediów i polskiej opinii publicznej. Włada biegle językiem angielskim.

Klaudia Gawlik – Bugańska

Prawnik. Doktorantka z zakresu nauk prawnych. Przygotowała rozprawę doktorską z zakresu prawa pracy pod kierunkiem profesora dr hab. Jerzego Wratnego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy. Wykładowca na uczelni wyższej w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizacje: prawo pracy, prawo handlowe, w tym prawo korporacyjne oraz zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych.

Katarzyna Białobrzeska

Radca prawny. Absolwentka wydziału prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W latach 2013 – 2015 odbyła aplikację radcowską, od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, korporacyjnego zdobywała świadcząc usługi prawnicze dla podmiotów gospodarczych (spółki kapitałowe, stowarzyszenia). Od 2017 r. współpracuje z Kancelarią reprezentując klientów w sporach cywilnych i gospodarczych.

Maciej Kryczka

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jako stały współpracownik kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski jest zaangażowany w postępowania z zakresu prawa rodzinnego, nieletnich i karnego. Jest mediatorem w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i małżeńskich.

Agnieszka Łaba

Office Manager. Ukończyła administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuje się administracją wewnętrzną, obsługą klientów oraz bieżącą pomocą w sprawach Kancelarii.

Usługi

Programy

Pomoc prawna na rzecz obcokrajowców

Program pomocy na rzecz obcokrajowców, prowadzony we współpracy z grupami i organizacjami przedsiębiorców zagranicznych, obejmujący przede wszystkim wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, podatkowych i sądowych, w tym przed Urzędem ds. Cudzoziemców.

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Kancelaria przygotowała program pomocy prawnej dla członków Wspólnoty, obejmujący postępowania mediacyjne i procesowe, toczone w obronie związku małżeńskiego

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Program Interwencji Procesowej powstał w celu wywierania aktywnego i profesjonalnego wpływu na orzecznictwo sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących obrony praw rodziny oraz godności i wolności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu przywiązania do naturalnego ładu społecznego poświadczonego w Konstytucji RP

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

Od ponad pięciu lat kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną najstarszej i największej organizacji branży winiarskiej w Polsce, doradzając przedsiębiorcom w prowadzonej działalności oraz przedstawiając analizy legislacyjne

Związek Polskich Artystów Plastyków

Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną najstarszej organizacji artystów plastyków w Polsce oraz oferuje wsparcie prawne dla twórców

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Ponad dziesięcioletnia współpraca z największym krajowym stowarzyszeniem przewoźników, stowarzyszeniem poręczającym działającym na podstawie Konwencji TIR

Media

Mec. Jerzy Kwaśniewski doradza Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej Wolne Niedziele.

Mec. Jerzy Kwaśniewski doradza Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej Wolne Niedziele. O przebiegu posiedzenia komisji senackiej można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej

Zobacz więcej

Zwycięstwo obrońców życia w Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy uchylił wyrok nakazujący działaczom pro-life przeprosić prywatny rzeszowski szpital za przeprowadzane w 2014 roku pikiety i wystawy.

Zobacz więcej

Wiceprezes Ordo Iuris: Sejm miejscem na dialog

Jerzy Kwaśniewski: Zasadą demokratycznego państwa prawa jest dialog społeczny. Nie ma lepszego miejsca niż parlament do wypowiadania się w kwestiach fundamentalnych, jak prawna ochrona życia, zdrowia czy godności człowieka. Miejscami dialogu powinny być też m.in. uniwersytety i media.

Zobacz więcej

Gdy państwo chce wyręczać rodzinę

Dostrzegana jest tendencja, by rodzinę w coraz większym zakresie sztucznie wyręczać z jej obowiązków i zadań. Ingerencja ze strony władzy publicznej jest tu coraz większa.

Zobacz więcej

Kontakt

PARCHIMOWICZ & KWAŚNIEWSKI
Spółka Adwokacka Sp. k.

ul. Jaracza 10 lok. 5

00-378 Warszawa

tel. +48 22 625 46 37

fax +48 22 625 46 30

office@pk-law.pl